A cartographia.hu webáruházunk ún. süti vagy cookie file-okat használ, melyeket a gépeden tárol a rendszer. A cookie-k személyazonosításra nem alkalmasak, ahhoz szükségesek, hogy a legjobb szolgáltatást nyújtsuk neked. Kérjük kattints az "Elfogadom" gombra. 

Lehetőséged van azonban a süti beállítások módosítására is, így a weboldal csak a működéshez legszükségesebb cookie-kat telepíti a gépedre.

Bővebb információért olvasd el az Adatvédelmi tájékoztatónkat.

Menü

30. KITT – a Cartographia támogatásával

30. KITT – a Cartographia támogatásával A KITT – Keresztény Iskolások Tájékozódási Túrája – egy igazán különleges rendezvény, melynek idei sikeréhez a Cartographia is hozzájárult a térképeivel.

Harmincadik alkalommal rendezték meg október 8-ról 9-re virradó éjszaka a keresztény iskolások tájékozódási túráját. A másfél éves kihagyás után visszatérő rendezvényen, 68 csapatban 307 fiatal állt rajthoz.

A Gö­döl­lői Re­for­má­tus Lí­ce­um Gim­ná­zi­um és Kol­lé­gi­um diákjai számára szervezett ki­rán­du­lá­sok népszerűsége vezetett az országos mozgalom elindításához. A ke­resz­tény is­ko­lá­sok tá­jé­ko­zó­dá­si tú­rá­ja tulajdonképpen egy éj­sza­kai stra­té­gi­ai csa­pat­ver­seny, amelynek a ti­zen­két–húsz éves fi­a­ta­lok 3-6 fős csa­pa­tok­ban vág­nak neki úgy, hogy a szer­ve­zők előre csak a föld­raj­zi táj­egy­sé­get, il­let­ve a köz­pont hely­szí­nét hoz­zák tu­do­más­ra, a túra pon­tos te­rü­le­tét nem.

Az idén a Mátrában sorra kerülő ren­dez­vényt negy­ven-ötven fős ön­kén­tes csa­pat­tal va­ló­sí­tot­ták meg. A fel­ada­to­kat, va­la­mint a be­já­ran­dó út­sza­ka­szo­kat ez­út­tal is úgy ha­tá­roz­ták meg, hogy annak egy ré­szét azok is tel­je­sí­te­ni tud­ják, akik­nek nin­csen ilyen­faj­ta tú­ra­ta­pasz­ta­la­tuk. A szint­idő ti­zen­négy óra, a mi­ni­má­li­san el­várt tá­vol­ság tíz ki­lo­mé­ter volt. A részt­ve­vők szi­go­rú­an csak a tu­ris­ta­jel­zé­sen ha­lad­hat­tak.

A bázist a Pa­rád­für­dői If­jú­sá­gi Tá­bor­ban alakították ki. Min­den csa­pat me­net­le­ve­let ka­pott, amely­ben az őr­zött pon­tok mellett hu­szon­nyolc előre fel­tett kér­dés sze­re­pelt. Ezek­re csak akkor tud­tak vá­la­szol­ni, ha el­gya­lo­gol­tak a meg­ol­dá­sok­hoz tám­pon­tot rejtő he­lyek­re.  Hat pont­őr­ál­lo­má­son fris­sí­tő­ket biz­to­sí­tot­tak az ön­kén­tes mun­kát végző se­gí­tők, va­la­mint extra pon­to­kért ka­lan­dos fel­ada­to­kat old­hat­tak meg a ver­seny­zők. 

A KITT idei első he­lye­zett­je a Deák Téri Evan­gé­li­kus Gim­ná­zi­um vég­zős di­ák­ja­i­ból álló Mo­tor­ina csa­pat lett. Kin­cses Ábel, Szőke Ger­gely és Fülöp Do­mon­kos vi­het­ték haza a túra ser­le­gét, va­la­mint az idei tá­mo­ga­tó, a Car­to­gra­phia aján­dé­ka­it.

Tartalomhoz tartozó címkék: Mátra